12 TRADYCJI

1. Nasze wspólne dobro powinno być najważniejsze, zdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności Anonimowych Depresantów.

2. Jedynym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, którego wolę wyraża sumienie grupy. Nasi przewodnicy powoływani są do tego, aby nam służyć, a nie aby nami rządzić.

3. Jedynym warunkiem przynależności do Anonimowych Depresantów jest pragnienie, by przestać pogrążać się w smutku.

4. Każda grupa powinna być niezależna we wszystkich sprawach, z wyjątkiem tych, które dotyczą wszystkich grup Anonimowych Depresantów.

5. Każda grupa ma jeden główny cel, nieść posłanie osobom w depresji, które wciąż cierpią.

6. Grupa Anonimowych Depresantów nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AD żadnej pokrewnej instytucji, ani przedsięwzięciu, aby problemy finansowe, majątkowe lub kwestie
prestiżu nie odrywały nas od głównego celu.

7. Każda grupa Anonimowych Depresantów powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.

8. Działalność w Anonimowych Depresantach nigdy nie powinna mieć charakteru zawodowego, jednak nasze biura mogą zatrudniać niezbędnych pracowników.

9. Anonimowi Depresanci jako tacy nigdy nie powinni nigdy stać się organizacją, mogą jednak tworzyć struktury służb i komitety bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.

10. Anonimowi Depresanci nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, aby imię AD nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.

11. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamie, musimy więc zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.

12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszch Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi pragnieniami.
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych